Concretisering uitkomsten onderzoeken

Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA) heeft de uitkomsten van de onderzoeken uit de kernvisie geconcretiseerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wanneer uit een onderzoek is gebleken dat de deelnemende inwoners van Andijk aangeven dat er te hard wordt gereden op een van de straten, weg of laan in het dorp, de stuurgroep aangeeft dat er (verkeers)maatregelen moeten worden genomen.

“Concretisering uitkomsten onderzoeken” verder lezen

PRESENTATIE KERNVISIE ANDIJK

Harry Woker – een van de vrijwilligers van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030, presenteert de kernvisie

In samenspraak met de gemeente Medemblik komt de Dorpsraad Andijk vandaag tot de publicatie van de Kernvisie Andijk 2020-2030. Aanvankelijk hadden we gedacht (en gehoopt) dat er betere tijden zouden aanbreken omdat “de coronamaatregelen goed in acht zouden worden genomen” en wat het virus aangaat dat het “R-getal” behoorlijk laag zou zijn zodat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk waren maar het duurt nog in ieder geval tot aan de zomer voordat er mogelijk ‘ruimte’ komt om dingen te doen die meer in het ‘normale doen’ passen, zoals het presenteren van de kernvisie in aanwezigheid van alle betrokkenen. Vandaar dat er besloten is dat de publicatie hiervan via deze website gaat en de presentatie digitaal plaatsvindt.

De Kernvisie Andijk bestaat uit twee delen: de analyses van de onderzoeken, en de bijlage met daarin diagrammen als voortvloeisel van de onderzoeken. Je kunt de kernvisie lezen door op de afbeelding hieronder te klikken.

We hebben ook een beperkt aantal papieren versies beschikbaar van de kernvisie. Je kunt een exemplaar opvragen door een mail te sturen naar dorpsraadandijk@gmail.com, onder vermelding van naam en adres. Je krijgt dan een exemplaar toegezonden. Let op: vanwege de coronamaatregelen kan de kernvisie niet afgehaald worden bij de dorpsraad!

Hoe is de kernvisie tot stand gekomen?

Zoals onder meer op deze website blijkt zijn er in 2020 enquêtes gehouden onder de inwoners van Andijk over diverse onderwerpen. Aan de hand van de informatie die wij op deze manier hebben verkregen is de kernvisie geschreven. Doordat de enquêtes voor een deel bestond uit gesloten vragen konden aan de hand van de uitkomsten diagrammen worden gemaakt die wij als bijlage hebben toegevoegd

Ook zijn er gesprekken geweest en is er correspondentie gevoerd met diverse (maatschappelijke) partijen over bepaalde onderwerpen. De informatie die hieruit voortvloeide is ook opgenomen in deze kernvisie.

De kernvisie bestaat uit 6 hoofdstukken

  1. Woongenot, leefbaarheid & sociale veiligheid
  2. Verkeersveiligheid
  3. Voorzieningenniveau
  4. Kansen en bedreigingen bij de energietransitie
  5. Kerken in de samenleving
  6. Implementatie VN-verdrag Handicap

Per hoofdstuk kan dit nog onderverdeeld worden in bepaalde onderwerpen, het zou te ver voeren die hier nu allemaal te noemen te meer omdat ze worden genoemd in de kernvisie zelf.

De bedoeling is dat je de kernvisie leest en we begrijpen best dat het niet leest zoals een roman of een spannende detective maar het is wel informatie over het dorp waar je woont en misschien wel waar je werkt.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de Kernvisie dan kan je die mailen naar de Dorpsraad Andijk. Je mail moet zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer (gsm of vast). Zonder dit worden de vragen niet in behandeling genomen: dorpsraadandijk@gmail.com

De vragen worden online beantwoord vandaar dat we je vragen jouw vragen kort en kernachtig te stellen want vraag en antwoord verschijnen op deze website. Verwijs in je vraag naar het hoofdstuk, onderwerp en paginanummer van de kernvisie. Mochte het ons niet duidelijk zijn wat je bedoelt dan nemen we contact met je op.

Je kunt geen vragen stellen in de reactiemogelijkheid van dit bericht!

De bijeenkomst in januari 2020

En verder?

Met deze kernvisie zijn wij er niet. Vanuit de kernvisie wordt een werkplan gemaakt in samenspraak met de gemeente Medemblik. Met de kernvisie hebben we de basis gelegd voor het werkplan. In dit plan worden de wensen nader omschreven en in een tijdslijn gezet om te worden uitgevoerd. Uiteraard zijn eerst de belangrijkste zaken die aan de orde komen.

Om een paar kleine voorbeelden te geven:

Een van de vragen over uw beleving van wonen en sociale veiligheid is de vaakgehoorde klacht over honden poep. Het merendeel van de respondenten geeft aan in meer (29,2%) of mindere (37,4%-18,7%) mate hier last van te hebben.

De roep vanuit de respondenten is dat de gemeente daadwerkelijk actie onderneemt om deze vorm van overlast tegen te gaan moet dan ook worden uitgevoerd


Een ander voorbeeld is de verkeersveiligheid.

De meeste respondenten waarderen de verkeersveiligheid met een rapportcijfer 6, In samenhang met andere informatie die wij hebben verzameld vinden de respondenten dat er op tal van plaatsen verbeteringen moeten komen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit geldt zowel voor het buitengebied als ook in de bebouwde kom. We hebben een inventarisatie gemaakt van de grootste ‘knelpunten’, beginnend met de Kleingouw.

Terwijl de inkt van de kernvisie nog maar net droog is zijn er al gesprekken met de gemeente over de Kleingouw. Het plan is dat deze anders wordt ingericht en dat de snelheid wordt aangepakt. Bewoners van deze weg zien graag dat de snelheid op de huidige 50 km/u-vakken op deze weg wordt teruggebracht naar 30 km/uur. Daardoor wordt de Kleingouw in zijn geheel een 30 km-zone. De Kleingouw is immers ook een belangrijke fietsroute voor schoolgaande kinderen, en voor jongeren die naar en van Sporting Andijk fietsen.

Dit zijn slecht kleine voorbeelden, je begrijpt dat grote onderwerpen, zoals woningbouw veel complexer zijn om dit in een paar regels te beantwoorden.

Werkplan

De Dorpsraad Andijk komt op regelmatige basis bij de inwoners terug over de uitwerking van het Werkplan. Houd daarom onze activiteiten in de gaten, zowel op deze website als ook op onze Facebookpagina.


Verleden, heden en toekomst van Andijk

Bronnen (in hoofdlijnen):

We hebben de kernvisie gebaseerd op informatie die wij van de inwoners van Andijk hebben ontvangen. Daarnaast hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van andere bronnen, de belangrijkste hebben ij hieronder genoemd (deze staan ook in de kernvisie).

• Inwonersbijeenkomst 29 jan. 2020 (start van de enquête ‘Veiligheid in Andijk’).
• Geschreven bijdrage van de Andijkse RK kerk “Maria Middelares van alle Genaden”
• Geschreven bijdrage van de Gereformeerde Kerk Andijk (najaar 2020).
• Interview met makelaardij Kuin (Allard Kuin); maart 2020; (ter ondersteuning van enquête ‘Wonen in Andijk’).
• Interview met Dick Visser (Woningbouwstichting ‘Het Grootslag’); maart 2020; (idem).
• Enquête ‘Veiligheid in Andijk’; uitgevoerd in feb. 2020.
• Enquête ‘Wonen in Andijk’; uitgevoerd in mrt. 2020.
• Enquête ‘Verkeersveiligheid Andijk’; uitgevoerd in apr. 2020.
• Enquête ‘Recreëren in Andijk’; uitgevoerd in juni/juli 2020.
• Enquête ‘Vitale kernen Medemblik’; 2017 (specifiek de uitkomsten inzake Andijk)
• Diverse mails/brieven van en telefoongesprekken met inwoners van Andijk (in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming [privacywetgeving] worden de namen niet vermeld) inzake snelheid verkeer in het dorp, contacten met de gemeente, afhandeling van klachten door de gemeente, opstelling politiek en over bedrijven
• Geografische analyse van sociale (on)veiligheid a.d.h.v. de enquête ‘Veiligheid in Andijk’; kernvisie team Andijk.
• Geografische analyse van verkeersonveiligheid a.d.h.v. de enquête ‘Veiligheid in Andijk’; kernvisie team Andijk.
• Geografische analyse van de verkeersonveiligheid a.d.h.v. de enquête ‘Verkeersveiligheid Andijk’; kernvisie team Andijk.
• Statistieken over inwoners & woningen van Andijk: www.allecijfers.nl/woonplaats/Andijk
(gebaseerd op cijfers van het CBS).
• Beeldkwaliteitsplan ‘Kijk op Andijk’; 2006 (in opdracht gemaakt voor toenmalige gemeente Andijk).
• Uitwerkingsplan ‘Bangert-Zuid’; RHO Adviseurs; nr. NL. IMRO. 0420. UPK AND BANGERT ZUID – VA01; 27 nov. 2018.
• Rapport ‘huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’; RIGO (in opdracht van gemeente Medemblik); 10 september 2019.
• Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen ‘Wegenbeleidsplan Verkeersveiligheid’; november 1997.
• Gemeentelijk Verkeers- & vervoersplan Medemblik, nr. 9W1818; 17 juni 2011.
• Informatienota Gemeenteraad Medemblik ‘onderzoek verkeersveiligheid polder het Grootslag’; nr. DOC-18-081142; 27 juni 2018.
• Uitvoeringsmaatregelen verkeersveiligheid polder Het Grootslag; HHNK, 2018.
• RTL Nieuws: ‘Andijk heeft gevaarlijkste kruispunt van Medemblik’; 14 nov. 2019; (op basis van analyse van Rijkswaterstaat cijfers).
• Informatienota Gemeenteraad Medemblik ‘Themabijeenkomst Wegenoverdracht HHNK’; nr. DOC-20241046; 18 mrt 2020.
• Diverse documenten over de Regionale energiestrategie Noord-Holland Noord (RES); via de website van Energieregio Noord-Holland Noord.
• Petitie ‘behoud het IJsselmeer’; najaar 2020.
• Digitale bewonersbijeenkomst (gemeente Medemblik) inzake de Regionale warmte transitie; 7 oktober 2020.
• Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer, brief 18 november 2019 inzake Uitkomsten
“Doe mee ­onderzoek VN-verdrag Handicap”.
• Diversen: Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum, Dataportaal Politie, Provincie Noord-Holland, Delpher Kranten, Noord-Hollands Archief. Rijkswaterstaat, etc., etc.

Foto’s © CAPAND

Kernvisie Andijk: Geen draagvlak voor plannen Rijkswaterstaat met de ‘Kom van Andijk’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is kva-0081-a55023-pb-304.jpg
De Weelen bij Andijk – foto © Corina Sas

Het onderzoek naar “Recreëren in Andijk en het buitengebied” is vandaag afgesloten en de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 licht een tipje van de sluier: ‘Hoe denkt Andijk over de plannen van Rijkswaterstaat voor wat de kust van Andijk aangaat?’

“Kernvisie Andijk: Geen draagvlak voor plannen Rijkswaterstaat met de ‘Kom van Andijk’” verder lezen

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” beëindigd

Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” van start
Niet alleen in Andijk zelf maar ook in het buitengebied van het dorp wil iedereen veilige polderwegen – Foto Harry Woker

Vandaag. woensdag 29 april 2020 is om 12:00 uur het onderzoek van de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 naar de “Verkeersveiligheid in Andijk” begonnen. Tegelijkertijd is het onderzoek naar “Wonen in Andijk” beëindigd.

Met dit onderzoek wil de stuurgroep de verkeersveiligheid voor de toekomst verbeteren in Andijk. Waar is de stuurgroep naar op zoek?

“Onderzoek “Verkeersveiligheid in Andijk” beëindigd” verder lezen

Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. Foto © Corina Sas
Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. – Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk heeft het onderzoek “Veiligheid in Andijk” in een conceptvisie omgezet. Het stuk bestaat uit 5 pagina’s tekst en 1 met illustraties. “We zijn nu bezig dit stuk van alle kanten te bekijken en te voorzien van commentaar. In april moet dit in principe tot een conclusie leiden, namelijk dat dit onderdeel gaat uitmaken van de kernvisie Andijk 2020-2030, maar dan als concept dat in het najaar zal worden voorgelegd aan de inwoners van Andijk”, meldt de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen.

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Conceptvisie Veiligheid in Andijk
Conceptvisie Veiligheid in Andijk
“Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”” verder lezen

Praat mee over de toekomst van Andijk

Woensdag 29 januari 2020 starten we met een eerste bijeenkomst in het kader van de Kernvisie Andijk 2020 (KVA20). Dit wordt gehouden in Dorpshuis Centrum aan de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 uur. De koffie staat dan klaar!  Wij streven er naar dat de bijeenkomst om 22:00 uur eindigt.

Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van je dorp kom dan deze avond naar het dorpshuis! Wil je ook hieraan meewerken bekijk dan dit bericht wat we eerder plaatsten.

“Praat mee over de toekomst van Andijk” verder lezen

De Toekomst van Andijk

Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt - Foto @ Monique Burger - KVA20
Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt – Foto @ Monique Burger – KVA20

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen.

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie voor de toekomst te maken. En deze te voorzien van een ambitie die ook waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat immers om het dorp waar wij wonen!

“De Toekomst van Andijk” verder lezen