Onderzoek “Wonen in Andijk” van start

De toren van Buurtjeskerk (1667) markeert de plek waar Andijk ooit werd gevestigd en sinds 21 oktober 1811 tot dorp werd verheven door Keizer Napoleon Bonaparte.

De Stuurgroep had al in een vroeg stadium rekening gehouden met de ontwikkeling rond het uitbreken van de corona-virus en had besloten geen openbare bijeenkomst te organiseren in maart, maar daarvoor in de plaats ‘Plan B’ van de plank te halen voor het geplande onderzoek dat over “Wonen in Andijk” gaat.

Dit onderzoek, een enquête, moet onder andere duidelijkheid geven wat de inwoners van Andijk voor ogen hebben als het om woningen en woningbouw gaat. Wat is de huidige situatie en hoe moet het er uitzien in de komende 10 jaar, 20 jaar? In dit onderzoek passeren ook de voorzieningen die we in het dorp hebben en wat het gebruik daarvan is. Maar ook: wat missen wij hier op het dorp?

Het onderzoek eindigt op woensdag 29 april 2020, om 12:00 uur (l.t.)

Inwoners met een beperking

Inwoners met een beperking kunnen naast dit onderzoek ook nog meedoen aan een speciaal onderzoek naar de toegankelijkheid. Dat gaat niet alleen over de woning zelf, maar ook over toekomstig te bouwen woningen, over de toegankelijkheid van voorzieningen en van openbare ruimte en gebouwen! In de enquête “Wonen in Andijk” kan men aangeven daaraan te willen meewerken door het e-mailadres op te geven bij de vraag hierover! Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid “Medemblik” (ook een onderdeel van de Dorpsraad Andijk).

Plan B

In plaats van een openbare bijeenkomst doen we nu alles via deze website, zij het dat dit in zekere zin beperkingen kent. Harry Woker heeft, als lid van de stuurgroep, twee video’s gemaakt met vraaggesprekken met Dick Visser van Woningstichting “Het Grootslag” (sociale huurwoningen) en met Allard Kuin, van Kuin Makerlaardij (koopwoningen) die anders tijdens de openbare bijeenkomst het een en ander zouden toelichten. Nu zijn dat twee video’s geworden. We vragen beide mannen hoe zij de woningbouw zien in de komende 10, 20 jaar vanuit hun expertise. Je zult begrijpen dat het antwoord eerder is bedoeld om daarvan een impressie te geven, want er is veel te zeggen over woningbouw, maar dat is zo omvangrijk dat besloten is om een korte reactie te tonen .

Alleen inwoners van Andijk kunnen aan dit onderzoek meedoen!
Reacties (of enquêtes) van niet-ingezetenen worden niet meegeteld!

GA NAAR HET ONDERZOEK

MEER INFORMATIE – VIDEO – FOTO’S

Een karakteristieke woning op de hoek van de Hoekweg – Kleingouw

Papieren versie enquête

Corina Sas heeft weer mooie foto’s gemaakt die hier ziet maar ook in de film. Anderen hebben stuurgroepleden hebben vragen verzameld/ingediend en al met al moeten de uitkomsten straks een beeld geven hoe Andijk hiertegen aankijkt!

Heeft iemand geen computer of internet, dan kun hij/zij een papieren versie bij ons opvragen: stuur een briefje naar Dorpsraad Andijk – KVA20, Witte Valkstraat 12, 1619 XN Andijk of op hetzelfde adres in de brievenbus doen. In de brief moeten wel je naam en adres staan vermeld en de code “EWIA” Je kunt ook iemand vragen een mailtje te sturen naar dorpsraadandijk@gmail.com, zet in het onderwerp EWIA en in de mail zelf jouw naam en adresgegevens! Eens in de week worden dergelijke aanvragen voor een papieren versie rondgebracht.

Reactie geven?

Alleen reacties die in de enquête worden gegeven worden opgenomen in het onderzoek. Reacties op andere plaatsen, ook op deze website, op onze Facebookpagina of die van de dorpsraad en/of als reactie op dit artikel of in welke andere vorm, worden dat niet!

VIDEO

Visie Woningstichting Het Grootslag en Makelaardij Kuin

Aanvankelijk was het Plan A dat zou worden uitgevoerd om dit onderzoek in te luiden, maar door de coronavirus-uitbraak is dit Plan B geworden. We hebben de Woningstichting Het Grootslag (sociale woningbouw) en Makelaardij Kuin gevraagd hoe zij – vanuit hun expertise gezien – naar de toekomst kijken wat ‘Wonen in Andijk’ aangaat. Dick Visser doet dit namens de woningstichting en Allard Kuin namens de makelaardij.

Harry Woker heeft deze video gemaakt en die geeft jou een impressie hoe er gedacht wordt vanuit de de woningmarkt (huur- en koopwoningen).

Voor inwoners met een auditieve beperking hebben we de kernpunten op papier gezet. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat deze video’s een informatief karakter hebben en niet bepalend zijn voor het onderzoek. De Stuurgroep en het onderzoek gaat primair uit naar de opvattingen van de inwoners van Andijk.

  • Tekst Woningstichting Het Grootslag (Dick Visser)
  • Tekst Makelaardij Kuin (Allard Kuin)

Foto’s

Hieronder een aantal prachtige foto’s die speciaal gemaakt zijn door Corina Sas voor de Kernvisie Andijk . Als in de tweede helft van dit jaar de definitieve kernvisie wordt vastgesteld dan wordt het ook voorzien van foto’s en in principe voor ‘eeuwig’ vastgelegd doordat het o.a. wordt opgenomen in het gemeentelijk / regionaal archief en door de Dorpsraad Andijk ook wordt ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Foto’s © Corina Sas | KVA20
Film © Harry Woker | KVA20
Bewerkingen © CAPAND

“Onderzoek “Wonen in Andijk” van start” verder lezen

Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld

Resultaten Enquête "Veiligheid In Andijk" vastgesteld
Een van de vragen over “Veiligheid in Andijk”ging over een mogelijk vuurwerkverbod.

Bij vergadering van 3 maart j.l. is de uitkomst van de Enquête Veiligheid in Andijk (EVIA) formeel vastgelegd door de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20). Dit betekent dat naast de uitkomst ook is vastgesteld aan de hand van een rekenmodel of de enquête representatief is voor de Andijker gemeenschap en wat de foutmarge is.

“Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld” verder lezen

Enquête “Veiligheid in Andijk” afgesloten

Om te zien wat het bereik is van de enquête hebben we een kaartje gemaakt waarop de straatnamen worden genoemd vanwaar de stuurgroep een of meerdere reactie heeft ontvangen. Even voor alle duidelijkheid: de positie van de pictogram is niet het exacte punt van een huisadres, maar alleen ter aanduiding van een straatnaam, meer niet! Lange straten zijn - vanwege de leesbaarheid - meerdere keren aangeduid met een pictogram

De enquête “Veiligheid in Andijk” is afgesloten en nu is het aan de stuurgroep de informatie te verwerken tot een visiebeeld voor de komende 10 jaar. Alle papieren enquêtes zijn voor 99% weer ingenomen en geregistreerd onder leiding van Kelly Groot. In de loop van de week verwachten we alle enquêtes binnen te hebben. Daarom kunnen we nu nog niet melden wat het aantal enquêtes is dat is ingeleverd.

Heb jij nog een enquête thuisliggen, deponeer ‘m dan vandaag nog in de brievenbus van de Dorpsraad Andijk aan de Witte Valkstraat 12

“Enquête “Veiligheid in Andijk” afgesloten” verder lezen

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie
Monique Burger spreekt de zaal toe. De aanwezigen steken kaarten op om hun mening kenbaar te maken.

Zo’n vijftig Andijkers bezochten woensdagavond 29 januari jl. de eerste informatiebijeenkomst van de stuurgroep kernvisie Andijk. Deze stuurgroep zal, met inbreng van de dorpsbewoners, een document opstellen waarin onze visie op de toekomst van Andijk wordt beschreven. Dit document dient als advies voor het gemeentelijk beleid van de komende tien jaar. Daarbij kun je denken aan thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid, milieu en openbare ruimte. En daarvoor hebben ze ook (jo)uw input nodig!

“Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie” verder lezen