Onderzoek “Wonen in Andijk” van start

De toren van Buurtjeskerk (1667) markeert de plek waar Andijk ooit werd gevestigd en sinds 21 oktober 1811 tot dorp werd verheven door Keizer Napoleon Bonaparte.

De Stuurgroep had al in een vroeg stadium rekening gehouden met de ontwikkeling rond het uitbreken van de corona-virus en had besloten geen openbare bijeenkomst te organiseren in maart, maar daarvoor in de plaats ‘Plan B’ van de plank te halen voor het geplande onderzoek dat over “Wonen in Andijk” gaat.

Dit onderzoek, een enquête, moet onder andere duidelijkheid geven wat de inwoners van Andijk voor ogen hebben als het om woningen en woningbouw gaat. Wat is de huidige situatie en hoe moet het er uitzien in de komende 10 jaar, 20 jaar? In dit onderzoek passeren ook de voorzieningen die we in het dorp hebben en wat het gebruik daarvan is. Maar ook: wat missen wij hier op het dorp?

Het onderzoek eindigt op woensdag 29 april 2020, om 12:00 uur (l.t.)

Inwoners met een beperking

Inwoners met een beperking kunnen naast dit onderzoek ook nog meedoen aan een speciaal onderzoek naar de toegankelijkheid. Dat gaat niet alleen over de woning zelf, maar ook over toekomstig te bouwen woningen, over de toegankelijkheid van voorzieningen en van openbare ruimte en gebouwen! In de enquête “Wonen in Andijk” kan men aangeven daaraan te willen meewerken door het e-mailadres op te geven bij de vraag hierover! Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid “Medemblik” (ook een onderdeel van de Dorpsraad Andijk).

Plan B

In plaats van een openbare bijeenkomst doen we nu alles via deze website, zij het dat dit in zekere zin beperkingen kent. Harry Woker heeft, als lid van de stuurgroep, twee video’s gemaakt met vraaggesprekken met Dick Visser van Woningstichting “Het Grootslag” (sociale huurwoningen) en met Allard Kuin, van Kuin Makerlaardij (koopwoningen) die anders tijdens de openbare bijeenkomst het een en ander zouden toelichten. Nu zijn dat twee video’s geworden. We vragen beide mannen hoe zij de woningbouw zien in de komende 10, 20 jaar vanuit hun expertise. Je zult begrijpen dat het antwoord eerder is bedoeld om daarvan een impressie te geven, want er is veel te zeggen over woningbouw, maar dat is zo omvangrijk dat besloten is om een korte reactie te tonen .

Alleen inwoners van Andijk kunnen aan dit onderzoek meedoen!
Reacties (of enquêtes) van niet-ingezetenen worden niet meegeteld!

GA NAAR HET ONDERZOEK

MEER INFORMATIE – VIDEO – FOTO’S

Een karakteristieke woning op de hoek van de Hoekweg – Kleingouw

Papieren versie enquête

Corina Sas heeft weer mooie foto’s gemaakt die hier ziet maar ook in de film. Anderen hebben stuurgroepleden hebben vragen verzameld/ingediend en al met al moeten de uitkomsten straks een beeld geven hoe Andijk hiertegen aankijkt!

Heeft iemand geen computer of internet, dan kun hij/zij een papieren versie bij ons opvragen: stuur een briefje naar Dorpsraad Andijk – KVA20, Witte Valkstraat 12, 1619 XN Andijk of op hetzelfde adres in de brievenbus doen. In de brief moeten wel je naam en adres staan vermeld en de code “EWIA” Je kunt ook iemand vragen een mailtje te sturen naar dorpsraadandijk@gmail.com, zet in het onderwerp EWIA en in de mail zelf jouw naam en adresgegevens! Eens in de week worden dergelijke aanvragen voor een papieren versie rondgebracht.

Reactie geven?

Alleen reacties die in de enquête worden gegeven worden opgenomen in het onderzoek. Reacties op andere plaatsen, ook op deze website, op onze Facebookpagina of die van de dorpsraad en/of als reactie op dit artikel of in welke andere vorm, worden dat niet!

VIDEO

Visie Woningstichting Het Grootslag en Makelaardij Kuin

Aanvankelijk was het Plan A dat zou worden uitgevoerd om dit onderzoek in te luiden, maar door de coronavirus-uitbraak is dit Plan B geworden. We hebben de Woningstichting Het Grootslag (sociale woningbouw) en Makelaardij Kuin gevraagd hoe zij – vanuit hun expertise gezien – naar de toekomst kijken wat ‘Wonen in Andijk’ aangaat. Dick Visser doet dit namens de woningstichting en Allard Kuin namens de makelaardij.

Harry Woker heeft deze video gemaakt en die geeft jou een impressie hoe er gedacht wordt vanuit de de woningmarkt (huur- en koopwoningen).

Voor inwoners met een auditieve beperking hebben we de kernpunten op papier gezet. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat deze video’s een informatief karakter hebben en niet bepalend zijn voor het onderzoek. De Stuurgroep en het onderzoek gaat primair uit naar de opvattingen van de inwoners van Andijk.

  • Tekst Woningstichting Het Grootslag (Dick Visser)
  • Tekst Makelaardij Kuin (Allard Kuin)

Foto’s

Hieronder een aantal prachtige foto’s die speciaal gemaakt zijn door Corina Sas voor de Kernvisie Andijk . Als in de tweede helft van dit jaar de definitieve kernvisie wordt vastgesteld dan wordt het ook voorzien van foto’s en in principe voor ‘eeuwig’ vastgelegd doordat het o.a. wordt opgenomen in het gemeentelijk / regionaal archief en door de Dorpsraad Andijk ook wordt ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Foto’s © Corina Sas | KVA20
Film © Harry Woker | KVA20
Bewerkingen © CAPAND

“Onderzoek “Wonen in Andijk” van start” verder lezen

Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. Foto © Corina Sas
Andijk, met zicht op de gereformeerde kerk aan de Middenweg. – Foto © Corina Sas

De Stuurgroep Kernvisie Andijk heeft het onderzoek “Veiligheid in Andijk” in een conceptvisie omgezet. Het stuk bestaat uit 5 pagina’s tekst en 1 met illustraties. “We zijn nu bezig dit stuk van alle kanten te bekijken en te voorzien van commentaar. In april moet dit in principe tot een conclusie leiden, namelijk dat dit onderdeel gaat uitmaken van de kernvisie Andijk 2020-2030, maar dan als concept dat in het najaar zal worden voorgelegd aan de inwoners van Andijk”, meldt de voorzitter van de dorpsraad, Gerrit van Keulen.

Aankondiging Tweede Onderzoek: "Wonen in Andijk" | Conceptvisie Veiligheid in Andijk
Conceptvisie Veiligheid in Andijk
“Aankondiging Tweede Onderzoek: “Wonen in Andijk”” verder lezen

Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld

Resultaten Enquête "Veiligheid In Andijk" vastgesteld
Een van de vragen over “Veiligheid in Andijk”ging over een mogelijk vuurwerkverbod.

Bij vergadering van 3 maart j.l. is de uitkomst van de Enquête Veiligheid in Andijk (EVIA) formeel vastgelegd door de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20). Dit betekent dat naast de uitkomst ook is vastgesteld aan de hand van een rekenmodel of de enquête representatief is voor de Andijker gemeenschap en wat de foutmarge is.

“Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld” verder lezen

Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?

De stuurgroep buigt zich over de andere onderwerpen die binnenkort aan de orde komen en waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, een enquête. De voorbereidingen zijn in volle gang en er worden gesprekken gevoerd in de komende tijd o.a. met direct belanghebbenden.

Drie onderwerpen die binnenkort aan de orde komen zijn:

“Wat staat er nog meer op het programma van de Kernvisie Andijk 2020-2030?” verder lezen

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie

Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie
Monique Burger spreekt de zaal toe. De aanwezigen steken kaarten op om hun mening kenbaar te maken.

Zo’n vijftig Andijkers bezochten woensdagavond 29 januari jl. de eerste informatiebijeenkomst van de stuurgroep kernvisie Andijk. Deze stuurgroep zal, met inbreng van de dorpsbewoners, een document opstellen waarin onze visie op de toekomst van Andijk wordt beschreven. Dit document dient als advies voor het gemeentelijk beleid van de komende tien jaar. Daarbij kun je denken aan thema’s als leefbaarheid, sociale veiligheid, milieu en openbare ruimte. En daarvoor hebben ze ook (jo)uw input nodig!

“Toekomst van Andijk: verslag 1e informatieavond stuurgroep kernvisie” verder lezen

Feitenoverzicht Andijk in 2017

Feitenoverzicht Andijk in 2017
Een pagina van het feitenoverzicht Andijk 2017

De kernraden zijn – in samenwerking met bewoners en met de gemeente Medemblik – bezig met het opstellen van de kernvisies. Deze kernvisies zijn gericht op het verbeteren van het wonen en leven binnen de kern.

Om ook de ervaringen en ideeën van bewoners mee te nemen is een vragenlijst uitgezet in alle kernen van Medemblik. In deze feitenoverzicht (factsheet) worden de resultaten Andijk beschreven.

In Andijk zijn 565 bewoners uitgenodigd om de vragenlijst (schriftelijk of online) in te vullen. Van hen hebben 182 meegedaan aan het onderzoek.* Dit is een respons van 32 procent en voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zijn de resultaten gewogen op leeftijd en geslacht om onder- en oververtegenwoordiging op basis van deze kenmerken te voorkomen.

“Feitenoverzicht Andijk in 2017” verder lezen

Praat mee over de toekomst van Andijk

Woensdag 29 januari 2020 starten we met een eerste bijeenkomst in het kader van de Kernvisie Andijk 2020 (KVA20). Dit wordt gehouden in Dorpshuis Centrum aan de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 uur. De koffie staat dan klaar!  Wij streven er naar dat de bijeenkomst om 22:00 uur eindigt.

Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van je dorp kom dan deze avond naar het dorpshuis! Wil je ook hieraan meewerken bekijk dan dit bericht wat we eerder plaatsten.

“Praat mee over de toekomst van Andijk” verder lezen

De Toekomst van Andijk

Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt - Foto @ Monique Burger - KVA20
Andijk aan het IJsselmeer, ontwaakt – Foto @ Monique Burger – KVA20

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen.

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie voor de toekomst te maken. En deze te voorzien van een ambitie die ook waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat immers om het dorp waar wij wonen!

“De Toekomst van Andijk” verder lezen