Resultaten Enquête “Veiligheid In Andijk” vastgesteld

Resultaten Enquête "Veiligheid In Andijk" vastgesteld
Een van de vragen over “Veiligheid in Andijk”ging over een mogelijk vuurwerkverbod.

Bij vergadering van 3 maart j.l. is de uitkomst van de Enquête Veiligheid in Andijk (EVIA) formeel vastgelegd door de Stuurgroep Kernvisie Andijk 2020-2030 (KVA20). Dit betekent dat naast de uitkomst ook is vastgesteld aan de hand van een rekenmodel of de enquête representatief is voor de Andijker gemeenschap en wat de foutmarge is.

Conceptvisie

Aan de enquête hebben 297 Andijkers meegewerkt. De uitkomsten worden nu geanalyseerd en verwerkt tot een conceptvisie door een ingestelde commissie. Dit concept wordt weer door de stuurgroep beoordeeld, zo nodig aangepast. In april wordt dan een besluit genomen of het uiteindelijke resultaat als concept wordt gepresenteerd aan de inwoners van Andijk en die kunnen dán nog het laatste woord geven op heet voorgestelde concept voordat het definitief wordt vastgesteld.

Terwijl het eerste onderzoek wordt geanalyseerd wordt een volgend onderzoek in werking gezet en dit proces herhaalt zich tot aan de zomermaanden, beginnend met de maand juni. In augustus gaat het proces weer van start voor het laatste traject dat in december eindigt met een presentatie van de “Kernvisie Andijk 2020-2030

Schematisch wordt de route weergegeven van de totstandkoming van de kernvisie.

Representativiteit


Middels twee rekenmodellen wordt de foutmarge bepaald en de minimale steekproefgrootte (afgezet tegen het aantal inwoners)

Bij elke enquête wordt de foutmarge berekend maar ook de steekproefgrootte om de representativiteit vast te stellen. Het aantal deelnemers aan de EVIA van 297 is ruimschoots voldoende om de enquête als representatief te verklaren. De steekproefgrootte werd op 257 berekend, de foutmarge van 6% maximaal.

Dergelijke berekeningen vinden bij elk onderzoek plaats die KVA20 instelt.

KVA20 gebruikt ook kerngegevens van Andijk die bekend zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om toegepast te worden binnen een onderzoek als dit nodig is. Zo zijn gegevens nodig voor de bevolkingsomvang (populatie), aantal en soort woningen, samenstelling en aantal huishoudens, etc. etc.

Deelnemers

Het aantal deelnemers aan de EVIA bestaat ruwweg uit 3/5 vrouwen en 2/5 mannen. De grootste leeftijdscategorie is die van 50-59 jaar.

Bij de onlineversie van de enquête werd ook gevraagd naar leeftijd en geslacht. Dit geeft een ander aantal deelnemers dan de papieren versie waarin deze vragen niet zijn gesteld.

Publicatie

Het is niet zo dat bij de uiteindelijke publicatie van de kernvisie alle antwoorden op de gestelde vragen als grafieken of diagrammen worden gepresenteerd. Dit zal een enkele keer gebeuren, maar dan ter illustratie. De visie brengt de uitkomst van de enquête onder woorden.

Verwerking gegevens en privacy

Het verwerken van de gegevens die KVA20 middels onderzoeken binnenkrijgt vindt plaats onder strikte voorwaarden en controles. Zo moeten de leden van KVA20 zich committeren aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, want het kan voorkomen dat een geënquêteerde gegevens verstrekt waarmee – onbedoeld – diens identiteit wordt prijsgegeven. Dergelijke informatie wordt direct verwijderd. Sowieso wordt er nooit gevraagd naar namen van personen, maar het kan gebeuren dat iemand dat wel doet, bijvoorbeeld in een reactie op een vraag. Dit wordt dan direct verwijderd. De enquêtes worden ook niet met anderen gedeeld.

Straatnamen die opgegeven worden – al dan niet voorzien van een huisnummer – worden alleen gebruikt voor ‘plaatsbepalingen’ binnen het onderzoek, bijvoorbeeld: waar vindt iets plaats wat de geënquêteerde onder de aandacht van KVA20 heeft gebracht? Maar er wordt daar ook naar gevraagd om de reikwijdte van een onderzoek in beeld te kunnen brengen, Andijk is immers een uitgestrekt dorp.

Wanneer men aangeeft bijvoorbeeld om geïnformeerd te blijven over de kernvisie en daarvoor een mailadres verstrekt dan worden die adressen uitsluitend door één persoon ingezien en beheerd volgens de richtlijnen van de AVG en het Privacybeleid van de Dorpsraad Andijk zoals die ook op deze website te vinden zijn.

Een fragment van het programmaatje dat speciaal voor de verwerking van de gegevens is geschreven en waarin een controlemodule is aangebracht (Beeldmateriaal © CAPAND)
De uiteindelijke verwerking van de gegevens van één onderzoek ziet er dan uit zoals hier is weergegeven. .

Beeldmateriaal © CAPAND

Het invoeren van de gegevens wordt met een speciaal programmaatje gedaan waarin tevens een controlemodule is verwerkt zodat alleen het juiste aantal verwerkt kan worden. Handmatige tellingen die uitgevoerd worden bij papieren enquêtes worden ook gecontroleerd: op elke bundel van 10 enquêtes wordt door een ander lid van KVA20 een steekproef gehouden waarmee gekeken wordt of deze gegevens juist zijn ingevoerd. Is dat niet het geval, dan moet de bundel van 10 opnieuw geteld en ingevoerd worden. En dan volgt er weer een steekproef…

Is een onderzoek verwerkt dan worden de papieren enquêtes in een gesloten envelop bewaard tot aan het eind van het jaar wanneer de definitieve versie van de kernvisie gepresenteerd is. Pas dan worden deze en andere gegevens vernietigd. Je ziet het, KVA20 gaat zorgvuldig om met jouw informatie.

Het lijkt allemaal ingewikkeld en omslachtig maar dat is het niet want voor een groot deel wordt dit door de computer gedaan en is er niet meer werk (en dus tijd) om alles te doen binnen het proces van het verwerken van de gegevens.

Vragen of opmerkingen?

Heb je ondanks deze uitleg nog vragen over het verwerkingsproces, over een onderzoek of over de kernvisie als geheel, neem dan contact op met de voorzitter van de stuurgroep door te mailen naar dorpsraadandijk@gmail.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *